Úvod k spotrebiteľskej arbitráži

Základným predpokladom pre využitie rozhodcovského konania je uzatvorená zmluva alebo rozhodcovská doložka o tom, že prípadný majetkový spor sa nebude riešiť pred všeobecným súdom, ale pred rozhodcovským súdom. Znenie rozhodcovskej zmluvy a rozhodcovskej doložky nájdete v sekcii rozhodcovská zmluva.
Všetci rozhodcovia pôsobiaci na Rozhodcovskom súde v Bratislave sa funkciu rozhodcu rozhodcovského súdu zaviazali vykonávať v súlade so zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali. Rozhodcovia sú zároveň znalí procesného práva a predchádzajú procesnoprávnym pochybeniam.
Zoznam rozhodcov vedie predseda súdu a je možné do neho nahliadať v sídle rozhodcovského súdu.
V súčasnosti pôsobí na našom rozhodcovskom súde 6 rozhodcov.
V Zozname rozhodcov pre spotrebiteľské spory RSvB na základe rozhodnutia predsedu RSvB sú zapísaní títo rozhodcovia:
JUDr. Barbora Pláteníková

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2023

JUDr. Gabriela Nagyová

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2023

JUDr. Marcel Máčai

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2023

Mgr. Jana Magátová

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2023

Mgr. Andrej Gundel

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2023

JUDr. Bc. Martin Kulhánek

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2023

JUDr. Viktória Drahošová

funkčné obdobie

od 14.12.2017

do 28.2.2023

Podmienkou pre riešienie sporu v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom je uztvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

Nižšie uvádzame základné informácie pre spotrebiteľa týkajce sa spotrebiteľského rozhodcovského konania vedeného pred Rozhodcovským súdom pri Asociácii pre rozhodcovské konanie

Kontakt

Telefón

+421 948 803 002

E-mail

daniela.zahorec@rsvb.sk

Adresa

Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Meno

E-mail

správa