Úvod k spotrebiteľskej arbitráži

Základným predpokladom pre využitie rozhodcovského konania je uzatvorená zmluva alebo rozhodcovská doložka o tom, že prípadný majetkový spor sa nebude riešiť pred všeobecným súdom, ale pred rozhodcovským súdom. Znenie rozhodcovskej zmluvy a rozhodcovskej doložky nájdete v sekcii rozhodcovská zmluva.
Všetci rozhodcovia pôsobiaci na Rozhodcovskom súde v Bratislave sa funkciu rozhodcu rozhodcovského súdu zaviazali vykonávať v súlade so zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali. Rozhodcovia sú zároveň znalí procesného práva a predchádzajú procesnoprávnym pochybeniam.
Zoznam rozhodcov vedie predseda súdu a je možné do neho nahliadať v sídle rozhodcovského súdu.
V súčasnosti pôsobí na našom rozhodcovskom súde 6 rozhodcov.
V Zozname rozhodcov pre spotrebiteľské spory RSvB na základe rozhodnutia predsedu RSvB sú zapísaní títo rozhodcovia:
JUDr. Gabriela Nagyová

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2027

JUDr. Marcel Máčai

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2027

Mgr. Andrej Gundel

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2027

JUDr. Bc. Martin Kulhánek

funkčné obdobie

od 1.3.2015

do 28.2.2027

JUDr. Viktória Drahošová

funkčné obdobie

od 14.12.2017

do 28.2.2027

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

funkčné obdobie

od 1.12.2023

do 28.2.2027

Podmienkou pre riešienie sporu v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom je uztvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

Nižšie uvádzame základné informácie pre spotrebiteľa týkajce sa spotrebiteľského rozhodcovského konania vedeného pred Rozhodcovským súdom pri Asociácii pre rozhodcovské konanie

Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské konanie rozhoduje na základe týchto právnych predpisov:

Úplné znenie zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní
Úplne znenie zákona č. 335/2014 Z.z., o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Rokovací poriadok pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie vrátane sadzobníka poplatkov a pravidiel, na základe ktorých sa rozhoduje o trovách spotrebiteľského rozhodcovského konania
Úplne znenie Rokovacieho poriadku pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie vrátane sadzobníka poplatkov a pravidiel, na základe ktorých sa rozhoduje o trovách spotrebiteľského rozhodcovského konania z 10.11.2017
Úplne znenie Rokovacieho poriadku pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie vrátane sadzobníka poplatkov a pravidiel, na základe ktorých sa rozhoduje o trovách spotrebiteľského rozhodcovského konania z 6.10.2023
Úplne znenie Rokovacieho poriadku pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie vrátane sadzobníka poplatkov a pravidiel, na základe ktorých sa rozhoduje o trovách spotrebiteľského rozhodcovského konania z 19.3.2024
Štatút
Úplne znenie Štatútu z 10.11.2017 Úplne znenie Štatútu z 6.10.2023
Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2015 Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2016 Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2017 Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2018 Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2019 Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2020 Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2021 Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2022 Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie za rok 2023

Kontakt

Telefón

+421 948 803 002

E-mail

daniela.bubakova@rsvb.sk

Adresa

Bazová 19291/6A, 821 08 Bratislava - Ružinov


Slovenská republika

Meno

E-mail

správa