Úvod k obchodnej arbitráži

Rozhodcovia Rozhodcovského súdu v Bratislave sú advokáti, teda profesionáli v oblasti práva s dlhoročnými skúsenosťami v prostredí najmä sporovej agendy a pohľadávok. Obchodnoprávne spory sú rozhodcom prideľované podľa vyťaženosti a skúseností v danom právnom obore. Rozhodovanie jednotlivými rozhodcami je bez prieťahov, rýchle a bez procesných pochybení.
V Zozname rozhodcov pre nespotrebiteľské spory RSvB na základe rozhodnutia predsedu RSvB sú zapísaní títo rozhodcovia:

JUDr. Barbora Pláteníková

JUDr. Gabriela Nagyová

JUDr. Marcel Máčai

Mgr. Jana Magátová

Mgr. Andrej Gundel

Mgr. Martin Dvořák

JUDr. Marek Ivičič

Mgr. Lucie Jamborová

JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.

Aby mohol Rozhodcovský súd Váš spor rozhodnúť, je potrebné aby ste si dohodli v texte zmluvy rozhodcovskú doložku. Za týmto účelom je potrebné do textu zmluvy vložiť nasledovný text:

„Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy, alebo s ňou súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.,advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045 a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná podaním žaloby a činí 5 % z hodnoty predmetu sporu, minimálne však 150 eur (plus príslušná DPH) a administratívny poplatok vo výške 39 eur (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môže byť výlučne písomné, rozhodca však môže v prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany výslovne žiadajú o doručovanie na poštovú alebo e-mailové adresy uvedené v tejto zmluve.“

Upozornenia

Forma rozhodcovskej doložky:

Rozhodcovská doložka môže byť uzatvorená aj formou jej obsiahnutia vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila. Odkaz v zmluve alebo v písomnej komunikácii strán na akýkoľvek dokument obsahujúci rozhodcovskú doložku sa považuje za písomnú rozhodcovskú zmluvu, ak sa takýmto odkazom má podľa vôle strán stať rozhodcovská doložka súčasťou zmluvy.

Zaistenie nárokov zo zmluvy:

Osoby, ktoré zaisťujú nároky zo zmluvy (typicky ručiteľ alebo spoludlžník), musia podpísať rozhodcovskú doložku rovnako ako hlavný dlžník.

Zmenky:

V prípade, že sa jedná o spor zo zmenky, a zmenka bolo vyplnená na základe zmenkového vyplňovacieho práva, rozhodcovská doložka by mala byť obsiahnutá v texte zmenkového vyplňovacieho práva, alebo priamo v texte zmenky. Avalista zmenky musí podpísať zmluvu o vyplnení blankozmenky alebo zmenky, ktorá obsahuje rozhodcovskú doložku. Rozhodcovskú doložku je možné vložiť priamo do textu zmenky. Ideálny postup inkorporácia znenia rozhodcovskej doložky priamo do tela zmenky. Rozhodcovská doložka vložená do textu zmenky má charakter samostatnej procesnoprávej zmluvy v zmenkovom vzťahu a viaže zmenkových účastníkov a ich právnych nástupcov. Rozhodcovská doložka na zmenke alebo podpis veriteľa na zmenke nerobí zmenku neplatnou. Zároveň podpis veriteľa (s označením, že ide o majiteľa/remitenta zmenky) je potrebné uviesť do zmenky z dôvodu platnosti dohody o rozhodcovskej doložke. Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať formou zmenkového platobného rozkazu ale aj v tomto prípade formou rozhodcovského rozsudku, zároveň postupuje v súlade s rokovacím poriadkom a ustanoveniami o zmenkovom nároku v rozhodcovskom konaní. Pre viac informácií odporúčame naštudovať napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky v rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 1130/2011.

Žaloba

Žalobu na rozhodcovský súd môžete spísať aj osobne formou zápisnice priamo v sídle súdu. V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte na emailovú adresu uvedenú v časti KONTAKT.

Účastníci rozhodcovského konania (žalobca a žalovaný) majú v rozhodcovskom konaní rovnaké postavenie. Každému účastníkovi rozhodcovského konania sa poskytuje rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu.

Účinky podania žaloby na rozhodcovský súd:

Podanie žaloby na rozhodcovský súd má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecný súd. Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na súde alebo pred iným rozhodcovským súdom. Zároveň nastáva hmotnoprávny účinok – zabránenie premlčaniu práva.

Pri procesných úkonoch pred Rozhodcovským súdom v Bratislave nie ste povinní nechať sa zastúpiť advokátom a žalobu môžete podať aj sami. V prípade, že si právneho zástupcu z radov adokátov zvolíte, bude Vám v prípade úspechu priznaná náhrada trov právneho zastúpenia spolu s náhradou trov rozhodcovského konania spočívajúcich najmä v poplatku za rozhodcovské konanie.

Kontakt

Telefón

+421 948 803 002

E-mail

daniela.bubakova@rsvb.sk

Adresa

Bazová 19291/6A, 821 08 Bratislava - Ružinov


Slovenská republika

Meno

E-mail

správa